שקלים חדשים   מקור: ויקיפדיה

חוק פנסיה חובה לעצמאים, נכנס לתוקפו בינואר 2017. הוראות החוק מחייבות שיעור הפקדה מינימאלי (כפי שמפורט להלן). אולם, כפי שתיארתי במאמרי הקודם באשר למהותה של תוכנית ביטוח וחסכון פנסיוני, מדובר לא רק בחובה חוקית, כי אם בצורך הכרחי ואפילו קיומי עבור מרבית האוכלוסייה ("דיומא", 10.12).

במאמר זה, אציין את דרישות החוק, את טעמיו, ואת הטבת המס שמגיעה יחד איתו. כמו כן אחדד את הצורך בבחינת שיעור הפקדה מותאם אישית, אשר ייתן מענה אינדיבידואלי מלא ומקיף לכל אדם, בכפוף למצבו האישי (משפחתי, בריאותי, כלכלי, תעסוקתי).

 

שיעור ההפקדה המינימלי המחויב על פי חוק

חובת ההפקדה נחלקת לשתי מדרגות (מצטברות):

מדרגה ראשונה בשיעור של 4.45 אחוזים עד לגובה מחצית השכר הממוצע במשק.

מדרגה שנייה בשיעור של 12.55 אחוזים בעבור היתרה ועד לגובה השכר הממוצע במשק.

השכר הממוצע במשק לשנת 2020 (כפי שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי ב-1 לינואר 2020), עומד על סך של: 10,551 ₪.

להלן דוגמא להפקדה המינימאלית הנדרשת על פי חוק, עבור מי שמשכורתו עומדת על סכום השווה לגובה השכר הממוצע במשק: 896.83 = 10,551/2 * 12.55% + 10,551/2 * 4.45%

כלומר: כ-897 ₪ לחודש, וסך הכל 10,762 ₪ לשנה.

 

חובת ההפקדה לחיסכון פנסיוני

מי חייב בהפקדה לחסכון פנסיוני?

• עצמאי בין הגילאים 21 ל-60.
• עצמאי אשר רשום כעוסק ברשות המיסים (מס ערך מוסף) לפחות 6 חודשים.

מי אינו חייב בהפקדה לחסכון פנסיוני?

• עצמאי אשר ביום ה-1 לינואר 2017 היה בן 55 או יותר.
• עצמאי אשר מועסק גם כשכיר ובלבד שהפקדת המעסיק (אשר מחויב להפקיד לחסכון פנסיוני בעבור עובדיו) מגיעה לאותה תקרת הפקדה מינימאלית, כאמור, בגין עצמאים.

מה קורה במקרה בו לא מפקידים לחסכון פנסיוני?

החל משנת 2018, ניתן להטיל קנס בגובה של 500 ₪ על עצמאי שלא עמד בדרישת החוק. על פי רוב, גביית הקנס בפועל תבוצע רק מעצמאים אשר הרוויחו לפחות את שכר המינימום השנתי.

לאילו מוצרים ניתן לבצע הפקדות לחסכון פנסיוני?

• ביטוח מנהלים
• קופת גמל (לחסכון)
• קרן פנסיה

 

הטבות

האם קיימות הטבות לצד חובת ההפקדה?

במסגרת חוק פנסיית חובה, נקבעו מספר הטבות לאוכלוסיית העצמאים. אחת ההטבות המרכזיות הינה הטבת מס בשיעור של 16.5 אחוזים מתקרת ההפקדה השנתית הקבועה בחוק.

הטבה זו נחלקת לשניים: 5.5 אחוזים זיכוי מס (בגובה של 35%) עד לתקרה ייעודית שנקבעה בחוק ו-11% ניכוי מס (בכפוף למדרגת המס האישית) עד לתקרה ייעודית שנקבעה בחוק.

מה עושים אלו המשתכרים מעל השכר הממוצע במשק?

הואיל ואין חובת הפקדה על הכנסה העולה על השכר הממוצע במשק, ההחלטה האם לחסוך סכום כסף נוסף, הינה אינדיבידואלית ותלויה במצבו האישי של כל אחד.

מי שחשוב לו שרמת הכנסתו לאחר הפרישה, תהיה דומה לזו שהורגל בה במהלך שנות עבודתו (בטרם הגיעו אל גיל הפרישה), רצוי שיחסוך מעבר לתקרת המינימום הנדרשת.

מי שצפויות לו הכנסות אחרות בגיל הפרישה, כגון דמי שכירות מנכס, ירושה וכיוצא באלו, ייתכן וייבחר להפקיד רק את המינימום הנדרש.

תקרת הטבת המס

כפי שצויין לעיל, הטבת המס על הפקדה לחסכון פנסיוני, מוגבלת עד לתקרה מסוימת. תקרת ההפקדה המזכה בהטבת המס הינה נמוכה מתקרת ההפקדה המקסימאלית האפשרית. אי לכך, ייתכן שאדם ירצה להגביל את ההפקדה הנוספת עד לאותה התקרה המזכה ואת שאר החסכון להעביר לאפיק אחר או למוצר אחר. בכל מקרה, בטרם קבלת החלטה מעין זו, ממולץ להיוועץ ביועץ מס או ביועץ פנסיוני.

 

מתי יש לבצע את ההפקדות?

מבחינת דרישות החוק, ניתן לבצע את ההפקדה בכל חודש או אחת לרבעון או אחת לשנה – עד ליום האחרון של שנת המס הרלוונטית (ה-31 בדצמבר בכל שנה).

היות שישנם עצמאים אשר הכנסתם אינה קבועה, יהיו כאלו אשר יבחרו שלא לבצע הפקדות אחת לחודש, אלא אחת לרבעון או אחת לשנה.

במצבים מעין אלו, חשוב לזכור שהואיל ובחלק מהמוצרים יש בנוסף לרכיב החסכון גם רכיב של ביטוח (נכות או אובדן כושר עבודה וביטוח חיים או ריסק למקרה מוות), נדרשת בדיקה ספציפית אם הפקדה שאינה רציפה (מידי חודש), יש בה כדי לפגוע בכיסוי הביטוחי. מומלץ להיוועץ ביועץ פנסיוני או בסוכן הביטוח המטפל או לברר זאת ישירות מול הגורם המבטח (חברת ביטוח, קרן פנסיה).

במאמר הבא אפרט את דרישות החוק באשר לאוכלוסיית השכירים.

דליה בנבנישתי היא בעלת חברה לייעוץ פיננסי ולאימון להתפתחות אישית בתחומי עסקים, תעסוקה וכלכלת-משפחה

** אין לראות בכתוב המלצה לפעולה כלשהי במוצרים פנסיוניים או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא ולייעוץ פנסיוני כהגדרתו בחוק. במידע עלולות ליפול טעויות ולכותבת או לחברות הקשורות בה עשויה להיות פוזיציה במוצרים פנסיוניים הנזכרים במאמר או עניין אישי שלה או של מי מטעמה, בנכסים, בחברות או במוצרים פנסיוניים המוזכרים במאמר

users: דליה בנבנישתי

אולי יעניין אותך